A A A

Regulamin wynajmu

 

1.   Firma PROFMAN pobiera kaucję za wypożyczany sprzęt, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu wymogów określonych poniżej.


2. Firmy znane Wypożyczalni mogą ubiegać się o wynajem na podstawie zamówienia i obniżonej kaucji.


3. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy-obliczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu.


4. Czynsz wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Każda następna godzina jest płatna według stawki godzinowej(1/8 stawki dobowej).


5. Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego.


6. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.


7. Najemca będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowego użytkowania, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem i utratą.


8. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zwróci wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy sprawny i oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z normalnego zużycia. Przedłużenie czasu najmu może nastąpić za zgodą Wypożyczalni (Prosimy koniecznie nas powiadomić telefonicznie).


9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii maszyny takich jak: nieosiągnięcie przewidywanych dochodów, niezrealizowanie przyjętych zleceń, uszkodzenia ciała, straty materialne.


10. Wypożyczalnia PROFMAN jest płatnikiem VAT. Podane ceny są cenami netto (dzierżawca ma obowiązek zapłacenia należnego podatku VAT w wysokości 22%.)


11. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, w soboty 800-1300.